Komunikat dla osób, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną w dniu 26 września 2015 r.

 

Osoby, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną w dniu 26 września 2015 r., mogą w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów.

Osoby, które planują rozpoczęcie aplikacji notarialnej z dniem 1 stycznia 2016 roku powinny do dnia 30 listopada 2015 roku złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów.

Do wniosku kierowanego do Rady Izby Notarialnej w Gdańsku należy dołączyć:

  1. odpis dyplomu ukończenia studiów prawniczych w przypadku, gdy do wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną złożono kserokopię dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów.
  2. oświadczenie notariusza o gotowości objęcia patronatem od dnia 4 stycznia 2016 roku w ramach etatowej/pozaetatowej* aplikacji notarialnej.
  3. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku o wpis na listę aplikantów.
  4. odpis skrócony aktu małżeństwa – w przypadku zmiany nazwiska.

*niepotrzebne skreślić