Komunikat Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej

K O M U N I K A T
Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Gdańsku
 w sprawie przeprowadzenia egzaminu notarialnego
 w dniach  7, 8 i 9 września 2021 roku

 

Stosownie do obowiązku wynikającego z § 21 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 19 września 2013 r.  w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzenia egzaminu wstępnego i notarialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1621, z późn. zm.) informuję, że:

  • zdający może rozwiązywać zadania egzaminacyjne w formie odręcznej lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego,
  • warunkiem korzystania w czasie egzaminu z własnego sprzętu komputerowego jest złożenie Przewodniczącemu Komisji nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnej informacji o wyborze sposobu rozwiązywania zadań egzaminacyjnych (wskazanie, że zdający będzie sporządzał prace egzaminacyjne pismem maszynowym wykorzystując własny sprzęt komputerowy), według załącznika.

Niezłożenie oświadczenia w terminie jest równoznaczne z wyborem odręcznego sposobu rozwiązywania zadań egzaminacyjnych,

  • jeżeli zdający zdecyduje o użyciu własnego sprzętu komputerowego ma obowiązek łącznie ze wspomnianą wcześniej informacją złożyć pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego komunikatu. Niezłożenie tego oświadczenia w wyznaczonym terminie oznacza wybór formy odręcznej zdawania egzaminu,
  • zdający ponosi ryzyko związane z użyciem własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania, powodujące brak możliwości rozwiązania zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. W takim przypadku zdający może przystąpić do rozwiązywania zadania w formie odręcznej, jednakże czas trwania tej części egzaminu notarialnego nie ulega odpowiedniemu przedłużeniu,
  • w przypadku wystąpienia w trakcie trwania egzaminu notarialnego jakichkolwiek okoliczności wyłączających możliwość korzystania z własnego sprzętu komputerowego, zdający sporządza pracę zawierającą rozwiązanie zadania – w formie odręcznej, jednakże czas trwania tej części egzaminu notarialnego nie ulega przedłużeniu,
  • zdający rozwiązując zadanie przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, w każdym momencie zdawania egzaminu notarialnego może zrezygnować z tej formy rozwiązywania zadań i sporządzić pracę zawierającą rozwiązanie zadania w formie odręcznej, jednakże czas trwania tej części egzaminu notarialnego nie ulega przedłużeniu. W takim przypadku przewodniczący komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępca poinformuje zdającego o możliwości i sposobie odbioru od zdającego dotychczas sporządzonej pracy zawierającej rozwiązanie zadania, jeśli została zapisana przez zdającego, w celu kontynuowania rozwiązania zadania w formie odręcznej,
  • jeżeli zdający wybierze możliwość rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przy użyciu sprzętu komputerowego musi go przynieść sam na egzamin. Ministerstwo Sprawiedliwości dostarczy nośnik (pendrive) z aplikacją blokującą zawartość komputera i zawierającą edytor tekstu pozwalający na pisanie pracy,
  • przed rozpoczęciem pisania pracy z wykorzystaniem własnego sprzętu komputerowego zdający wpisuje w edytorze wylosowany wcześniej numer kodu (numer znajdować się będzie  w wylosowanej kopercie), który będzie automatycznie generowany na każdej stronie pracy,
  • po zakończeniu pisania praca zostanie automatycznie zapisana w formacie PDF, a zdający będą kolejno drukowali prace korzystając z stanowisk komputerowych ogólnie dostępnych dla wszystkich zdających i oddawali prace wydrukowane (w formie papierowej) i na nośniku informatycznym, po uprzednim jego umieszczeniu w tzw. bezpiecznej kopercie opisanej indywidualnym kodem zdającego,
  • warunkiem poprawnego działania aplikacji komputerowej umożliwiającej zdawanie egzaminu jest zgodność sprzętu zdającego z wymogami technicznymi, które  zostały  podane w dniu 21 lipca 2021 r. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w dziale „Dla Obywateli”, w zakładce Egzaminy prawnicze/Zawodowe egzaminy prawnicze/Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-notarialny-w-2021-r2

 

 

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej
/-/ SSO w stanie spoczynku Bożena Bojko-Szczegiecka