Komunikat Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej

K O M U N I K A T
Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Gdańsku
w sprawie przeprowadzenia egzaminu notarialnego
w dniach 2, 3 i 4 września 2020 roku

 

Stosownie do obowiązku wynikającego z § 21 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 19 września 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzenia egzaminu wstępnego i notarialnego (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1621) informuję, że:

 • zdający może rozwiązywać zadania egzaminacyjne w formie odręcznej lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego,
 • warunkiem korzystania w czasie egzaminu z własnego sprzętu komputerowego jest złożenie Przewodniczącemu Komisji nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnej informacji o wyborze sposobu rozwiązywania zadań egzaminacyjnych (wskazanie, że zdający będzie sporządzał prace egzaminacyjne pismem maszynowym wykorzystując własny sprzęt komputerowy), według załącznika.
  Niezłożenie oświadczenia w terminie jest równoznaczne z wyborem odręcznego sposobu rozwiązywania zadań egzaminacyjnych,
 • jeżeli zdający zdecyduje o użyciu własnego sprzętu komputerowego ma obowiązek łącznie ze wspomnianą wcześniej informacją złożyć pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego komunikatu. Niezłożenie tego oświadczenia w wyznaczonym terminie oznacza wybór formy odręcznej zdawania egzaminu,
 • zdający ponosi ryzyko związane z użyciem własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania, powodujące brak możliwości rozwiązania zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. W takim przypadku zdający może przystąpić do rozwiązywania zadania w formie odręcznej, jednakże czas trwania tej części egzaminu notarialnego nie ulega odpowiedniemu przedłużeniu,
 • w przypadku wystąpienia w trakcie trwania egzaminu notarialnego jakichkolwiek okoliczności wyłączających możliwość korzystania z własnego sprzętu komputerowego, zdający sporządza pracę zawierającą rozwiązanie zadania – w formie odręcznej, jednakże czas trwania tej części egzaminu notarialnego nie ulega przedłużeniu,
 • zdający rozwiązując zadanie przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, w każdym momencie zdawania egzaminu notarialnego może zrezygnować z tej formy rozwiązywania zadań i sporządzić pracę zawierającą rozwiązanie zadania w formie odręcznej, jednakże czas trwania tej części egzaminu notarialnego nie ulega przedłużeniu. W takim przypadku przewodniczący komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępca poinformuje zdającego o możliwości i sposobie odbioru od zdającego dotychczas sporządzonej pracy zawierającej rozwiązanie zadania, jeśli została zapisana przez zdającego, w celu kontynuowania rozwiązania zadania w formie odręcznej,
 • jeżeli zdający wybierze możliwość rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przy użyciu sprzętu komputerowego musi go przynieść sam na egzamin. Ministerstwo Sprawiedliwości dostarczy nośnik (pendrive) z aplikacją blokującą zawartość komputera i zawierającą edytor tekstu pozwalający na pisanie pracy,
 • przed rozpoczęciem pisania pracy z wykorzystaniem własnego sprzętu komputerowego zdający wpisuje w edytorze wylosowany wcześniej numer kodu (numer znajdować się będzie w wylosowanej kopercie), który będzie automatycznie generowany na każdej stronie pracy,
 • po zakończeniu pisania praca zostanie automatycznie zapisana w formacie PDF, a zdający będą kolejno drukowali prace korzystając z stanowisk komputerowych ogólnie dostępnych dla wszystkich zdających i oddawali prace wydrukowane (w formie papierowej) i na nośniku informatycznym, po uprzednim jego umieszczeniu w tzw. bezpiecznej kopercie opisanej indywidualnym kodem zdającego,
 • warunkiem poprawnego działania aplikacji komputerowej umożliwiającej zdawanie egzaminu jest zgodność sprzętu zdającego z wymogami technicznymi, które zostały podane w dniu 19 czerwca 2020 r. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w dziale „Dla Obywateli”, w zakładce Egzaminy prawnicze/Zawodowe egzaminy prawnicze/Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-notarialny-w-2020-r

 

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej

/-/ SSO w stanie spoczynku Bożena Bojko-Szczegiecka