Oświadczenie w związku z doniesieniami medialnymi

OŚWIADCZENIE

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi działań podjętych przez Radę Izby Notarialnej w Gdańsku odnośnie sprawy notariuszy, którym postawiono zarzuty niedopełnienia obowiązków związane z umowami przewłaszczenia na zabezpieczenie, informujemy:

Informacja przekazana mediom w dniu 22 sierpnia br. odnosiła się do aktualnego stanu wiedzy członków Rady Izby Notarialnej w Gdańsku i możliwości podjęcia przez nich działań zmierzających do wszczęcia postępowań dyscyplinarnych w stosunku do notariuszy, którym zostały postawione zarzuty przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku.

Oświadczenie przekazane do mediów nie zawiera stwierdzenia, że Rada Izby Notarialnej w Gdańsku nie zamierza złożyć wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko notariuszom izby gdańskiej zatrzymanym w dniu 23 maja 2018 roku, a jedynie, że materiały przekazane dotychczas przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku nie są wystarczające do sformułowania wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

Przesłane przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku kopie postanowień z dnia 22 maja 2018 roku o postawieniu zarzutów notariuszom, zostały zanonimizowane poprzez zakreślenie adresów administracyjnych nieruchomości, danych personalnych stron umowy, osób pokrzywdzonych, jak również numerów Repertorium A, zawierających czynności notarialne, w stosunku do których postawiono zarzuty. De facto jedyną szczegółową informacją jest data dokonania czynności, a to nie pozwala na zidentyfikowanie konkretnego aktu notarialnego.

Z tego powodu i przy posiadaniu jedynie opisanej wiedzy na temat badanych przez prokuraturę zdarzeń, Rada Izby Notarialnej w Gdańsku nie jest w stanie wypełnić wymogów formalnych związanych ze sprecyzowaniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

Obecnie Rada Izby Notarialnej w Gdańsku w przedmiotowej sprawie prowadzi następujące działania: wobec jednego z notariuszy, od roku 2017, toczy się postępowanie dyscyplinarne związane z sporządzanymi przez niego umowami przewłaszczenia na zabezpieczenie; drugi z zatrzymanych notariuszy, w ramach sprawowanego przez Radę Izby Notarialnej nadzoru został poddany lustracji oraz przeprowadzono postępowanie wyjaśniające w trybie art. 58 ustawy – Prawo o Notariacie. Wobec dwóch pozostałych do RIN w Gdańsku nie wpłynęły żadne skargi, a w ramach wizytacji, przeprowadzonych w zakresie czynności nadzorczych, nie dopatrzono się uchybień.

Rada Izby Notarialnej w Gdańsku dokłada wszelkich starań w celu wyjaśnienia roli notariuszy w opisywanych zdarzeniach.

Ponadto pragniemy wskazać, że Rada Izby Notarialnej w Gdańsku współpracuje z prokuraturą w przedmiotowej sprawie i pozostaje z nią w kontakcie.

Rada Izby Notarialnej w Gdańsku stoi na stanowisku, że jeżeli zarzuty postawione notariuszom znajdą potwierdzenie w toku prowadzonego przez prokuraturę śledztwa oraz zostaną potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu to notariusze ci powinni zostać pozbawieni prawa wykonywania zawodu.

Rada Izby Notarialnej
w Gdańsku