Wezwanie do zaprzestania naruszeń – Polska Press

Gdańsk, dnia 17 września 2018 r.

Polska Press Sp. z o.o.
Oddział Prasa Bałtycka
ul. Targ Drzewny 9/11
80-894 Gdańsk

WEZWANIE DO ZAPRZESTANIA NARUSZEŃ DÓBR OSOBISTYCH
I USUNIĘCIA SKUTKÓW DOKONANYCH NARUSZEŃ

Działając w imieniu Izby Notarialnej w Gdańsku, wzywam Polska Press Sp. z o.o. Oddział Prasa Bałtycka, jako wydawcę gazety Dziennik Bałtycki, do niezwłocznego zaprzestania naruszeń dóbr osobistych Izby Notarialnej w Gdańsku oraz jej członków, w tym w szczególności dobrego imienia, wiarygodności, wizerunku i renomy Izby Notarialnej w Gdańsku oraz do usunięcia skutków tych naruszeń, w sposób wskazany szczegółowo poniżej.

W związku z powyższym, wzywam do:

  • zaniechania naruszania dóbr osobistych Izby Notarialnej w Gdańsku polegających na rozpowszechnianiu informacji sugerujących przynależność członków Izby Notarialnej w Gdańsku do tzw. „mafii mieszkaniowej” oraz przesądzających o ich winie, zawartych w artykule „Notariusze 'mafii’ chcą wrócić do zawodu” zamieszczonym w Dzienniku Bałtyckim z dnia 14 września 2018 roku,
  • nierozpowszechniania powyższego artykułu przez Polska Press Sp. z o.o. Oddział Prasa Bałtycka, wydawcę gazety Dziennik Bałtycki oraz przez sam Dziennik Bałtycki i usunięcia go ze strony internetowej Dziennika Bałtyckiego https://plus.dziennikbaltycki.pl
  • zamieszczenie sprostowania w Dzienniku Bałtyckim oraz na stronie https://plus.dziennikbaltycki.pl o następującej treści:

„W związku z opublikowaniem w dniu 14 września 2018 roku w gazecie „Dziennik Bałtycki” oraz na portalu internetowym https://plus.dziennikbaltycki.pl artykułu pt. „Notariusze ‘mafii’ chcą wrócić do zawodu”, wskazuję iż zawiera on nieprawdziwe treści:

  1. Notariusze nie są członkami „mafii” ani innego rodzaju zorganizowanej grupy o charakterze przestępczym.
  2. Notariusze korzystają ze swoich uprawnień, do których należy m.in. możliwość zaskarżania orzeczeń w toku postępowania. Uprawnienie to jest wyrazem domniemania niewinności. Wina może zostać stwierdzona wyłącznie prawomocnym wyrokiem skazującym.

Wnoszę również o zmianę tytułu artykułu na portal https://plus.dziennikbaltycki.pl na tytuł odpowiadający faktom wskazanym w uzasadnieniu.”

Informuję, że w przypadku braku realizacji ww. wezwań, Izba Notarialna w Gdańsku niezwłocznie skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Przyczyną skierowania do Polska Press Sp. z o.o. Oddział Prasa Bałtycka, jako wydawcy gazety Dziennik Bałtycki, przedmiotowego wniosku jest pojawienie się w Dzienniku Bałtyckim z dnia 14 września 2018 roku artykułu zatytułowanego „Notariusze ‘mafii’ chcą wrócić do zawodu”. W treści artykułu jego autor wskazuje, że notariusze, wobec których w toku postępowania przygotowawczego, zastosowano zakaz wykonywania zawodu, zaskarżyli tę decyzję. Zażalenia notariuszy przekazane zostały do Sądu w celu ich rozpoznania.
Powyższy artykuł sugeruje, że wymienieni notariusze należą do pewnego rodzaju układu, tytułowej „mafii”, a ich wina jest bezsporna. Podkreślić należy, iż formułowane osądy nie znajdują odzwierciedlenia lub potwierdzenia w faktach. Są to ponadto twierdzenia o charakterze zniesławiającym. Nadto, naruszają one dobra osobiste zarówno Izby Notarialnej w Gdańsku, jak i jej członków.
Podkreślić należy, że w polskim porządku prawnym obowiązuje zasada domniemania niewinności. Osobą winną jest wyłącznie taka osoba, której wina stwierdzona została prawomocnym wyrokiem skazującym, co nie miało miejsca w niniejszym przypadku.
Wskazuję, iż zgodnie z art. 24 § 1 Kodeksu cywilnego osoba, której dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne, a w razie naruszenia dobra może także żądać żeby osoba, która dopuściła się naruszenia dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności żeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Kodeks cywilny przewiduje ponadto możliwość dochodzenia za takie naruszenie zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny, co wynika z art. 448 k.c.
Wobec powyższego, wzywam Polska Press Sp. z o.o. Oddział Prasa Bałtycka, jako wydawcę gazety Dziennik Bałtycki, do niezwłocznego zaprzestania naruszeń dóbr osobistych Izby Notarialnej w Gdańsku oraz jej członków, w tym w szczególności dobrego imienia, wiarygodności, wizerunku i renomy Izby Notarialnej w Gdańsku oraz do usunięcia skutków tych naruszeń.

 

Prezes Rady Izby Notarialnej
w Gdańsku
Danuta Wandiuk
notariusz