Izba Notarialna w Gdańsku

Izba Notarialna w Gdańsku istnieje od dnia 22 kwietnia 1991 roku. Powstała na mocy ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 540 ze zm.). W chwili powstania zrzeszała 92 notariuszy, 7 asesorów notarialnych oraz 15 aplikantów notarialnych. Obejmowała wówczas - pokrywając się z obszarem właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku - obszar województw: bydgoskiego, elbląskiego, gdańskiego, koszalińskiego, słupskiego, toruńskiego i włocławskiego. W początkowym okresie obowiązywania ustawy – Prawo o notariacie na obszarze Izby Notarialnej w Gdańsku funkcjonowały równolegle Państwowe Biura Notarialne, w których pracowało 68 notariuszy oraz indywidualne kancelarie notarialne, prowadzone przez 24 notariuszy. Państwowe Biura Notarialne były stopniowo znoszone przez Ministra Sprawiedliwości, który notariuszom zatrudnionym dotychczas w tych Biurach wyznaczał siedziby kancelarii notarialnych na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Przekształcenia te na obszarze Izby Notarialnej w Gdańsku zakończyły się dnia 19 listopada 1992 roku, z chwilą zniesienia ostatniego Państwowego Biura Notarialnego.

Na przełomie lat zmianie uległy zarówno liczba notariuszy Izby, jak również jej obszar. Aktualnie, czyli na dzień 20 września 2019 roku, Izba Notarialna w Gdańsku liczy 422 notariuszy, prowadzących kancelarie notarialne jednoosobowe lub w ramach spółek, a także 46 notariuszy emerytowanych, 56 zastępców notarialnych i 94 aplikantów notarialnych. Obszar Izby Notarialnej w Gdańsku w związku z tym, że pokrywa się z obszarem właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku ulega zmianom zawsze wtedy, gdy następuje zmiana w zakresie obszaru właściwości tego Sądu. Istotna zmiana w tym zakresie nastąpiła dnia 1 stycznia 2005 roku. Utworzono wówczas Sąd Apelacyjny w Szczecinie, do obszaru którego włączony został obszar byłego województwa koszalińskiego. Tym samym notariusze prowadzący kancelarie notarialne na tym obszarze włączeni zostali do Izby Notarialnej w Szczecinie. Aktualnie obszar Izby Notarialnej w Gdańsku obejmuje województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie oraz część województwa warmińsko-mazurskiego. Izba Notarialna w Gdańsku w zakresie liczby notariuszy jest trzecią co do wielkości Izbą Notarialną na terytorium Polski, natomiast w zakresie obszaru – największą w Europie.

Początkowo siedziba Izby Notarialnej w Gdańsku mieściła się w 4 pomieszczeniach budynku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przy ulicy Nowe Ogrody pod numerem 28. W dniu 10 marca 1995 roku Izba Notarialna w Gdańsku nabyła wpisaną do rejestru zabytków XIX-wieczną willę, położoną w Sopocie przy ulicy Władysława Jagiełły pod numerem 10. Dokonując jej kapitalnego remontu pod nadzorem konserwatora zabytków Izba przywróciła miastu Sopot piękny zabytek, który od dnia 15 sierpnia 1996 roku stanowi jej siedzibę.