Aplikanci notarialni

Lista aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Gdańsku

Aplikantem notarialnym może być osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;

2) korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych.

3) jest nieskazitelnego charakteru i odpowiednio daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu notariusza;

4) ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;

i uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu wstępnego na aplikację notarialną. Uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów notarialnych w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego. Wpis na listę aplikantów notarialnych następuje na podstawie uchwały Rady Izby Notarialnej właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną.

Aplikant notarialny odbywa aplikację u notariusza, z którym zawarł umowę o pracę, w przypadku zatrudnienia przez Radę Izby Notarialnej – u notariusza wyznaczonego przez tę Radę albo – w pozostałych przypadkach – u notariusza wyznaczonego przez Radę Izby Notarialnej, która dokonała wpisu na listę aplikantów notarialnych. Aplikacja notarialna rozpoczyna się dnia 1 stycznia każdego roku, trwa 3 lata i 6 miesięcy i polega na zaznajomieniu aplikanta notarialnego z całokształtem pracy notariusza. W ramach szkolenia aplikant notarialny jest obowiązany do zaznajomienia się z czynnościami sądów w sprawach cywilnych, gospodarczych i wieczystoksięgowych. W trakcie odbywania aplikacji aplikant notarialny uczestniczy w zajęciach praktycznych, prowadzonych pod kierunkiem patrona, w zajęciach seminaryjnych oraz odbywa praktykę w sądzie. Aplikacja notarialna jest odpłatna. Aplikantowi notarialnemu, który odbył aplikację notarialną, Rada właściwej Izby Notarialnej wydaje w terminie 14 dni zaświadczenie o odbyciu aplikacji notarialnej.

Notariusz może upoważnić aplikanta notarialnego objętego jego patronatem do wykonywania następujących czynności notarialnych: sporządzania poświadczenia, spisywania protokołów, sporządzania wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów oraz sporządzania, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów, jeżeli aplikant odbył co najmniej 2 lata i 6 miesięcy aplikacji oraz uzyskał pozytywny wynik z kolokwium, które Rada Izby Notarialnej przeprowadza dla aplikantów ubiegających się o otrzymanie takiego upoważnienia.

Rada Izby Notarialnej skreśla aplikanta notarialnego z listy aplikantów notarialnych, jeżeli aplikant notarialny: zrezygnował z odbywania aplikacji notarialnej; został uznany za trwale niezdolnego do pełnienia obowiązków aplikanta notarialnego; został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; został ubezwłasnowolniony częściowo bądź całkowicie; nie ukończył, bez usprawiedliwionej przyczyny, aplikacji notarialnej w ustawowym terminie. Rada Izby Notarialnej może skreślić aplikanta notarialnego z listy aplikantów notarialnych, jeżeli został prawomocnie skazany za nieumyślne przestępstwo lub nieumyślne przestępstwo skarbowe.