Krajowa Rada Notarialna

Notariusze tworzą samorząd notarialny, który obejmuje Izby Notarialne i Krajową Radę Notarialną. Krajowa Rada Notarialna posiada osobowość prawną, jest reprezentantem notariatu i składa się z notariuszy wybranych przez Walne Zgromadzenia Notariuszy poszczególnych Izb Notarialnych, z których każda wskazuje swojego 1 przedstawiciela.

Do zakresu działania Krajowej Rady Notarialnej należy w szczególności:

1) uchwalanie regulaminu wewnętrznego urzędowania kancelarii;

2) przedstawianie opinii i propozycji w sprawach:

a) taksy notarialnej,

b) zmian przepisów dotyczących funkcjonowania notariatu;

3) współpraca z notariatami innych państw;

4) wyrażanie stanowiska w sprawach przestawionych przez Ministra Sprawiedliwości lub inne organy samorządu notarialnego;

5) wybór spośród członków rady rzecznika dyscyplinarnego;

6) uchwalanie regulaminu swego urzędowania;

7) wypowiadanie się w sprawie zasad etyki zawodowej notariuszy;

8) ustalanie wysokości składek miesięcznych notariuszy na potrzeby samorządu notarialnego oraz zasad ich wydatkowania;

9) uchwalanie zasad zwalniania aplikantów od ponoszenia w całości lub w części opłaty rocznej, a także odraczania jej płatności lub rozkładania jej na raty;

10) ustalanie programu aplikacji notarialnej oraz nadzór nad szkoleniem aplikantów;

11) ustalanie zasad i trybu zwoływania kongresu notariuszy.

Informacje na temat aktualnych działań Krajowej Rady Notarialnej przedstawione są na jej stronie internetowej: www.krn.org.pl.