Organy Izby

Izba Notarialna w Gdańsku od chwili powstania posiada osobowość prawną.
Jej organami są:

1) Walne Zgromadzenie Notariuszy Izby,

2) Rada Izby Notarialnej.

Walne Zgromadzenia Notariuszy Izby Notarialnej są zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Notariuszy zwołuje, w pierwszym kwartale każdego roku, Rada Izby Notarialnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Notariuszy może być zwołane z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości, na podstawie uchwały Rady albo na wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby notariuszy wchodzących w skład Izby. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia Notariuszy Izby Notarialnej należy:

1) wybór Prezesa i Wiceprezesa oraz pozostałych członków Rady Izby Notarialnej,

2) wybór członka Krajowej Rady Notarialnej,

3) wybór notariuszy do Sądów Dyscyplinarnych oraz Rzecznika Dyscyplinarnego,

4) zatwierdzenie sprawozdania rocznego i zamknięcia okresu rachunkowego, przedstawionego przez radę izby notarialnej,

5) uchwalenie budżetu,

6) ustalenie składek na określone cele,

7) załatwienie innych spraw w zakresie działania notariatu.

Pierwsze Walne Zgromadzenie Notariuszy Izby Notarialnej w Gdańsku zostało zwołane przez Ministra Sprawiedliwości i odbyło się dnia 20 maja 1991 roku. Dokonało wyboru pierwszego Prezesa, Wiceprezesa i pozostałych członków Rady Izby Notarialnej, których wówczas było 5.

Aktualnie Rada Izby Notarialnej w Gdańsku składa się z Prezesa, Wiceprezesa i 9 członków. Kadencja Rady trwa 3 lata. Prezes Rady Izby Notarialnej reprezentuje Radę, kieruje jej pracami, przewodniczy na posiedzeniach i wykonuje uchwały Rady. W razie nieobecności Prezesa, jego obowiązki wykonuje Wiceprezes Rady. Do zakresu działania Rady Izby Notarialnej należy:

1) opiniowanie wniosków w przedmiocie powoływania i odwoływania notariuszy i asesorów notarialnych;

2) nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez notariuszy, zastępców notarialnych, asesorów i aplikantów notarialnych oraz nad przestrzeganiem przez nich powagi i godności właściwej dla notariusza;

3) nadzór nad wykonaniem obowiązkowego ubezpieczenia, o którym mowa w art. 19a;

4) organizowanie szkolenia aplikantów notarialnych;

5) zarząd i rozporządzanie majątkiem Izby;

6) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Notariuszy Izby i wykonywanie uchwał tych Zgromadzeń;

7) prowadzenie wykazów notariuszy, zastępców notarialnych, asesorów i aplikantów notarialnych izby;

8) wykonywanie innych czynności przewidzianych prawem.

W ramach Izby Notarialnej w Gdańsku istnieje również Sąd Dyscyplinarny, który powołany jest do orzekania w sprawach dyscyplinarnych oraz Zespół do spraw Wizytacji, który powołany jest do przeprowadzania wizytacji w kancelariach notarialnych.