Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej

Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej jest dobrowolną organizacją społeczno-zawodową środowiska polskich notariuszy, w tym notariuszy emerytowanych. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa. Celami Stowarzyszenia są:

1) jednoczenie polskiego Notariatu wokół tradycyjnych wartości uzasadniających publiczne zaufanie, do czynności i dokumentów sporządzanych przez notariuszy,

2) ochrona prestiżu i dobrego imienia środowiska notarialnego,

3) ochrona prawidłowych warunków godnego wykonywania zawodu,

4) formułowanie opinii notariuszy we wszystkich żywotnych dla nich sprawach,

5) udział w tworzeniu prawa oraz opiniowanie projektów aktów prawnych,

6) sprawowanie opieki i udzielanie różnorakiej pomocy notariuszom, emerytowanym notariuszom, a także podejmowanie działań o charakterze integracyjnym środowiska notarialnego,

7) występowanie we wszelkich postępowaniach w ochronie praw i interesów notariuszy,

8) doskonalenie wiedzy prawniczej i kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia,

9) prowadzenie działań w celu rozwijania świadomości i kultury prawnej społeczeństwa oraz popularyzacja prawa,

10) utrzymywanie kontaktów z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami prawniczymi.

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Stowarzyszenia (Zjazd Krajowy),

2) Zarząd Główny,

3) Główna Komisja Rewizyjna.

W ramach Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej powołane zostały: Ośrodek Dokumentacji i Studiów oraz Ośrodek Mediacyjny. Celem Ośrodka Dokumentacji i Studiów jest udzielanie pomocy oraz wsparcia notariuszom, w stosunku do których wszczyna się bądź toczą się postępowania karne lub dyscyplinarne, a także przeciwko którym wszczęte zostały sprawy cywilne. Zadaniem Ośrodka Mediacyjnego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej  jest natomiast organizowanie i wspieranie mediacji jako alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów i w tym celu Ośrodek Mediacyjny skupia notariuszy prowadzących kancelarie, emerytowanych notariuszy oraz za zgodą notariusza prowadzącego kancelarię – zatrudnionych przez niego asesorów, aplikantów lub innych pracowników, przez okres trwania zatrudnienia.

Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej jest również wydawcą Miesięcznika Notariatu Polskiego REJENT. Na jego łamach publikowane są artykuły, glosy do orzeczeń sądowych i informacje o innych publikacjach, dotyczących szeroko pojętej praktyki notarialnej oraz dokonywany jest bieżący przegląd orzecznictwa i prawodawstwa.

Więcej informacji na temat działalności Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej  uzyskać można na stronie internetowej: www.rejent.com.pl.