Fundacja na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego

Fundacja na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego, ustanowiona została przez Krajową Radę Notarialną w 1999 roku i do 2013 roku działała pod nazwą: Centrum Naukowe Notariatu. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. Celami Fundacji są:

1) wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinach prawa cywilnego, handlowego, finansowego, administracyjnego, konstytucyjnego i regulujących problematykę samorządową,

2) upowszechnianie wiedzy prawnej w społeczeństwie,

3) promowanie i wdrażanie rozwiązań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego.

Organami Fundacji są:

1) Rada Fundacji, która jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, organizatorskich i nadzorczych,

2) i Zarząd, do kompetencji którego należy reprezentowanie Fundacji oraz inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji.

W Fundacji działa Centrum Naukowe, do zadań którego należy: prowadzenie prac naukowo-badawczych na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obrotu prawnego, opracowywanie projektów aktów prawnych, opinii prawnych i publikacji i przedstawianie ich Radzie Fundacji oraz inicjowanie konferencji naukowych i debat. W ramach Centrum Naukowego powołanych zostało 7 Komisji do przeprowadzenia analizy istniejących aktów prawnych i przygotowania ich zmian w zakresie: notarialnego poświadczenia dziedziczenia, umowy deweloperskiej, rejestrów, nadawania przez notariuszy klauzuli Apostille, notarialnego postępowania nakazowego i upominawczego, spółek prawa handlowego oraz depozytu notarialnego.

Więcej informacji na temat działalności Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego uzyskać można na stronie internetowej: www.bezpiecznyobrot.org.pl.