Postępowanie mediacyjne

Postępowanie mediacyjne prowadzone jest przez Mediatorów wpisanych na Listę Mediatorów Ośrodka Mediacyjnego przy Izbie Notarialnej w Gdańsku zgodnie z przepisami art. 1831 – art. 18315 Kodeksu postępowania cywilnego, Standardami Prowadzenia Mediacji i Postępowania Mediatora i Kodeksem Etycznym Mediatorów Polskich, uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz Statutem tego Ośrodka Mediacyjnego, który zagadnienia z tym związane reguluje w Dziale IV:

 

Dział IV Satutu

Mediacja

Rozdział 1
Wszczęcie mediacji

§ 15.

 1. Mediację prowadzi się na podstawie:

  1)  umowy o mediację, zawartej:

  a) przed złożeniem wniosku o przeprowadzenie mediacji,

  b) w wyniku złożenia przez strony zgodnego wniosku o przeprowadzenie mediacji

  c) lub przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację w przypadku, gdy druga strona złożyła taki wniosek

  2)  albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji.

 2. Wniosek o przeprowadzenie mediacji oraz postanowienie sądu kierującego strony do mediacji mogą być wniesione bezpośrednio do Mediatora z Listy Mediatorów Ośrodka lub do Ośrodka. W przypadku wniesienia wniosku lub postanowienia sądu, wskazanych w zdaniu poprzednim, bezpośrednio do Mediatora z Listy Mediatorów Ośrodka, Mediator jest obowiązany powiadomić o tym Dyrektora Ośrodka.
 3. Wniosek o przeprowadzenie mediacji zawiera oznaczenie stron, dokładnie określone żądanie, przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie, podpis strony oraz wymienienie załączników, a jeżeli strony zawarły umowę o mediację na piśmie przed wniesieniem wniosku, do wniosku dołącza się również odpis tej umowy.

§ 16.

 1. Mediacja prowadzona jest przez Mediatora z Listy Mediatorów Ośrodka wybranego przez Strony, pomiędzy którymi ma być prowadzona mediacja, zwane dalej: „Stronami”, lub wyznaczonego przez sąd.
 2. W przypadku, gdy Mediator nie zostanie wybrany lub wyznaczony w sposób wskazany wyżej w ust. 1, mediacja prowadzona jest przez Mediatora z Listy Mediatorów Ośrodka wyznaczonego przez Dyrektora Ośrodka. Dyrektor Ośrodka wyznacza Mediatora uwzględniając: przewidywaną miejscowość prowadzenia mediacji, rodzaj mediacji i kolejność wpisu na Listę Mediatorów Ośrodka, a w przypadku, gdy kilku Mediatorów spełnia te kryteria, Dyrektor Ośrodka wyznacza Mediatora według kolejności alfabetycznej.

§ 17.

 1. Mediator może odmówić prowadzenia mediacji tylko z ważnych powodów, o których jest obowiązany niezwłocznie powiadomić strony i Dyrektora Ośrodka, a jeżeli strony do mediacji skierował sąd – również sąd. Mediator może odmówić prowadzenia mediacji w szczególności w przypadkach, gdy prowadzenie mediacji byłoby niezgodne ze Standardami Prowadzenia Mediacji i Postępowania Mediatora lub Kodeksem Etycznym Mediatorów Polskich, uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, powołanymi w § 12 niniejszego Statutu.
 2. Każda ze Stron może żądać wyłączenia Mediatora poprzez złożenie wniosku o wyłączenie Mediatora do Dyrektora Ośrodka.
 3. W przypadkach wskazanych wyżej w ust. 1 i ust. 2, Dyrektor Ośrodka niezwłocznie wyznaczy innego Mediatora z Listy Mediatorów Ośrodka, wybranego przez Strony. Jeżeli Strony nie dokonają wyboru Mediatora, przepisy § 16 ust. 2 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio.

§ 18.

 1. Wszczęcie mediacji, która ma być prowadzona w trybie wskazanym w § 15 ust. 1 pkt 1) niniejszego Statutu, następuje z chwilą doręczenia Mediatorowi zgodnego wniosku Stron o przeprowadzenie mediacji lub wniosku jednej ze Stron o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu drugiej Stronie, z zastrzeżeniem art. 1836 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego. Niezwłocznie po doręczeniu Mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji następuje zawarcie w formie pisemnej umowy o mediację, co uznaje się za jednoznaczne z wyrażeniem przez Strony zgody na mediację, a w przypadku, gdy zawarcie umowy o mediację nastąpiło przed złożeniem wniosku o przeprowadzenie mediacji – niezwłocznie po jego doręczeniu Mediatorowi następuje wyrażenie przez Strony w formie pisemnej zgody na mediację. W umowie o mediację oraz w zgodzie na mediację Strony określają w szczególności przedmiot mediacji, osobę Mediatora albo sposób wyboru Mediatora oraz wyrażają zgodę na przekazywanie przez Mediatora informacji dotyczących mediacji Ośrodkowi oraz gromadzenie i przechowywanie dokumentacji z mediacji przez Mediatora lub Ośrodek w sposób respektujący zasadę poufności.
 2. Wszczęcie mediacji, która ma być prowadzona w trybie wskazanym w § 15 ust. 1 pkt 2) niniejszego Statutu, następuje z chwilą doręczenia Mediatorowi postanowienia sądu kierującego strony do mediacji, z zastrzeżeniem art. 1838 § 3 zdanie 2 Kodeksu postępowania cywilnego. Niezwłocznie po doręczeniu Mediatorowi postanowienia sądu kierującego strony do mediacji następuje wyrażenie przez Strony w formie pisemnej zgody na mediację.
 3. O zawarciu umowy o mediację lub wyrażeniu przez Strony zgody na mediację, Mediator powiadamia Dyrektora Ośrodka.

Rozdział 2
Prowadzenie mediacji

§ 19.

 1. Mediacja prowadzona jest przez Mediatorów z Listy Mediatorów Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami art. 1831 – art. 18315 Kodeksu postępowania cywilnego, Standardami Prowadzenia Mediacji i Postępowania Mediatora i Kodeksem Etycznym Mediatorów Polskich, uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, powołanymi w § 12 niniejszego Statutu oraz niniejszym Statutem.
 2. W szczególności Mediator powinien zachować bezstronność przy prowadzeniu mediacji, a cała mediacja powinna być prowadzona z zachowaniem zasady poufności. Mediator jest obowiązany zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że Strony zwolnią go z tego obowiązku. Bezskuteczne jest powoływanie się w toku postępowania przed sądem lub sądem polubownym na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym.

§ 20.

 1. Mediacja prowadzona jest w ramach posiedzeń mediacyjnych, umożliwiających Stronom bezpośredni kontakt i wzajemne przedstawianie swoich stanowisk. W trakcie posiedzeń mediacyjnych Strony z pomocą Mediatora określają kwestie sporne, zmniejszają bariery komunikacyjne, opracowują propozycje rozwiązań i, jeżeli taka jest wola Stron, zawierają wzajemnie satysfakcjonującą ugodę. 
 2. Mediator może odbywać posiedzenia mediacyjne z każdą ze Stron pod nieobecność drugiej Strony, z zastrzeżeniem obowiązku poinformowania o tym fakcie drugiej Strony, najpóźniej przy najbliższym posiedzeniu mediacyjnym z jej udziałem.
 3. Strony mogą działać podczas mediacji osobiście lub mogą być reprezentowane przez pełnomocników, ustanowionych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 4. Mediator nie wyznacza posiedzenia mediacyjnego, jeżeli Strony zgodzą się na przeprowadzenie mediacji bez posiedzenia mediacyjnego. W takich przypadkach prowadzenie mediacji obejmuje przede wszystkim przekazywanie Stronom ich wzajemnych stanowisk.

§ 21.

 1. Termin i miejsce posiedzenia mediacyjnego wyznacza Mediator po uwzględnieniu związanych z tym oczekiwań Stron, chyba że uwzględnienie oczekiwań stron nie jest możliwe, oraz z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. W przypadku prowadzenia mediacji w trybie wskazanym w § 15 ust. 1 pkt 2) niniejszego Statutu, Mediator wyznacza termin posiedzenia mediacyjnego uwzględniając także czas trwania mediacji wyznaczony przez sąd kierujący Strony do mediacji.
 2. Posiedzenie mediacyjne odbywa się w Ośrodku lub w kancelarii prowadzonej przez Mediatora, która może mieścić się w tym samym lokalu, co kancelaria prowadzona przez notariusza będącego Mediatorem, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Mediatorem jest jedna z osób wskazanych w § 10 ust. 1 pkt 2) – 5) niniejszego Statutu może ona prowadzić posiedzenie mediacyjne w kancelarii prowadzonej przez notariusza, którego zastępuje lub pod patronatem którego odbywa aplikację, wyłącznie za zgodą tego notariusza wyrażoną na piśmie. Mediator, na zgodny wniosek Stron, może wyznaczyć inne miejsce posiedzenia mediacyjnego.

§ 22.

 1. Strony zobowiązane są do współdziałania z Mediatorem w dobrej wierze, a w szczególności do przedkładania odpowiednich dokumentów, udzielania informacji i uczestniczenia w posiedzeniach mediacyjnych.
 2. Mediator może zwrócić się do Stron o przedstawienie dodatkowych dokumentów lub informacji na każdym etapie mediacji. Dokumentów i informacji przedstawionych przez jedną Stronę Mediator nie ujawnia drugiej Stronie, chyba że przedstawiając je  Strona wyraziła na to zgodę.

§ 23.

 1. Mediacja, za zgodą stron, może być prowadzona przez kilku Mediatorów wpisanych na Listę Mediatorów Ośrodka lub z udziałem innego mediatora bądź specjalisty, nie będącego mediatorem.
 2. W posiedzeniu mediacyjnym mogą brać udział również inne osoby trzecie, jeżeli na ich obecność wyrażą zgodę obie Strony.
 3. Udział w posiedzeniu mediacyjnym specjalisty, wskazanego wyżej w ust. 1 lub innych osób trzecich, wskazanych wyżej w ust. 2, następuje po złożeniu przez te osoby w formie pisemnej deklaracji przestrzegania zasady poufności.

Rozdział 3
Zakończenie mediacji

§ 24.

 1. Zakończenie Mediacji następuje:

  1)  poprzez zawarcie przez Strony ugody,

  2)  albo bez zawarcia przez Strony ugody w przypadku, gdy:

  a) którakolwiek ze Stron złożyła oświadczenie o wycofaniu się z mediacji z jakichkolwiek powodów,

  b) Mediator jest przekonany, że osiągnięcie przez Strony porozumienia nie jest możliwe lub uzna, że Strony osiągnęły impas nie do pokonania,

  c) Mediator uzna, że Strony nie mogą uczestniczyć w mediacji, nie są zdolne do mediacji lub nie chcą w zaangażowany sposób uczestniczyć w mediacji,

  d) Mediator uzna, że dalsze prowadzenie mediacji nie jest możliwe z innych ważnych powodów, w szczególności w przypadkach, gdy prowadzenie mediacji byłoby niezgodne ze Standardami Prowadzenia Mediacji i Postępowania Mediatora lub Kodeksem Etycznym Mediatorów Polskich, uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, powołanymi w § 12 niniejszego Statutu.

 2. W przypadku prowadzenia mediacji w trybie wskazanym w § 15 ust. 1 pkt 2) niniejszego Statutu, zakończenie mediacji następuje także w przypadku upływu czasu trwania mediacji wyznaczonego przez sąd kierujący Strony do mediacji, chyba że Strony zawrą umowę o mediację albo wyrażą zgodę na mediację, o których mowa w § 18 ust. 1 niniejszego Statutu i na podstawie których mediacja będzie prowadzona dalej w trybie wskazanym w § 15 ust. 1 pkt 1) niniejszego Statutu.
 3. O zakończeniu mediacji Mediator powiadamia Dyrektora Ośrodka poprzez przekazanie protokołu z przebiegu mediacji, o którym mowa w § 25 niniejszego Statutu, z zastrzeżeniem takim, że protokół ten nie obejmuje ugody.

§ 25.

 1. Z przebiegu mediacji, po jej zakończeniu, Mediator sporządza protokół, w którym oznacza się miejsce i czas przeprowadzenia mediacji, a także imię, nazwisko (nazwę) i adresy Stron, imię i nazwisko oraz adres Mediatora, a ponadto wynik mediacji. Protokół podpisuje Mediator. Mediator sporządza jeden protokół, niezależnie od liczby odbytych posiedzeń mediacyjnych. Mediator sporządza protokół także w przypadku, gdy mediacja nie zakończyła się zawarciem ugody oraz w przypadku, gdy za zgodą Stron postępowanie mediacyjne było prowadzone bez wyznaczenia posiedzenia mediacyjnego.
 2. Jeżeli Strony zawarły ugodę przed Mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole albo załącza się do niego. Strony podpisują ugodę. Niemożność podpisania ugody Mediator stwierdza w protokole. Przez podpisanie ugody strony wyrażają zgodę na wystąpienie do sądu z wnioskiem o jej zatwierdzenie. Nie zwalnia to jednak Stron z obowiązku złożenia w sądzie wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
 3. Mediator doręcza Stronom odpis protokołu. Czyni to także w przypadku, gdy mediacja nie zakończyła się zawarciem ugody.
 4. Mediator niezwłocznie składa protokół w sądzie:

  1)  który byłby właściwy do rozpoznania sprawy według właściwości ogólnej lub wyłącznej – w przypadku, gdy mediacja prowadzona w trybie wskazanym w § 15 ust. 1 pkt 1) niniejszego Statutu zakończyła się zawarciem ugody,

  2)  rozpoznającym sprawę – w przypadku, gdy mediacja prowadzona w trybie wskazanym w § 15 ust. 1 pkt 2) niniejszego Statutu zakończyła się zawarciem ugody oraz w przypadku, gdy mediacja prowadzona w tym trybie nie zakończyła się zawarciem ugody.

W przypadku, gdy mediacja prowadzona w trybie wskazanym w § 15 ust. 1 pkt 1) niniejszego Statutu nie zakończyła się zawarciem ugody, Mediator nie składa protokołu w sądzie.

§ 26.

 1. Jeżeli zawarto ugodę przed mediatorem, sąd, w którym Mediator złożył protokół z przebiegu mediacji, na wniosek Strony niezwłocznie przeprowadza postępowanie co do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem i zatwierdza ją:

  1)  przez nadanie jej klauzuli wykonalności – w przypadku, gdy ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji,

  2)  postanowieniem na posiedzeniu niejawnym – w przypadku, gdy ugoda nie podlega wykonaniu w drodze egzekucji.

  Sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności albo zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem, w całości lub części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.

 2. Ugoda po jej zatwierdzeniu ma moc prawną ugody zawartej przed sądem, a ugoda która została zatwierdzona przez nadanie klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym. Powyższe nie uchybia przepisom o szczególnej formie czynności prawnych.

  § 27.

  Prowadzenie mediacji przez Mediatora, będącego notariuszem, nie wyklucza dokonania przez niego czynności związanych z przedmiotem mediacji, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

   

  Za przeprowadzenie mediacji Mediatorowi należy się wynagrodzenie i zwrot wydatków z tym związanych, które obciążają Strony postępowania mediacyjnego, przy czym:

  1) za przeprowadzenie mediacji na podstawie umowy o mediację, Mediator pobiera od Stron wynagrodzenie i zwrot wydatków w wysokości określonej na podstawie umowy ze Stronami, nie niższej niż minimalne stawki ustalone przez Dyrektora Ośrodka,

  2) za przeprowadzenie mediacji na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji, Mediator pobiera od Stron wynagrodzenie i zwrot wydatków w wysokości odpowiednio określonej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 218).

Dokumenty do pobrania

Stawki wynagrodzenia Mediatorów w mediacjach z postanowienia sąduStawki wynagrodzenia Mediatorów w mediacjach na podstawie umowy