Ośrodek Mediacyjny przy Izbie Notarialnej w Gdańsku

mediacje-logo

Ośrodek Mediacyjny przy Izbie Notarialnej w Gdańsku istnieje od dnia 1 stycznia 2015 roku. Powstał na mocy uchwały Rady Izby Notarialnej w Gdańsku numer 39/320/2014 z dnia 21 listopada 2014 roku w celu stworzenia alternatywy względem postępowań przed sądami powszechnymi przy rozwiązywaniu wszelkich konfliktów i sporów. Alternatywą taką jest mediacja, czyli dobrowolny i poufny proces, w którym profesjonalnie przygotowana, niezależna i bezstronna osoba, za zgodą Stron, pomaga im poradzić sobie z konfliktem.

Prowadząc mediację Mediator kieruje się Standardami prowadzenia mediacji i postępowania mediatora, które stanowią kolejno o: dbałości o dobrowolność uczestniczenia w mediacji i zawierania porozumienia, neutralności wobec przedmiotu sporu, bezstronności wobec uczestników mediacji, dbałości o poufność mediacji, rzetelnym informowaniu stron o istocie i przebiegu mediacji. Podobnymi zasadami kieruje się notariusz przy dokonywaniu czynności notarialnych – jest on bowiem obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów wszystkich stron czynności oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne, zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności oraz udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności.

Notariusz – podobnie jak mediator – nigdy nie jest pełnomocnikiem żadnej ze stron, w codziennej praktyce wskazuje stronom rozwiązania możliwe do zaakceptowania przez obie strony czynności, to na notariuszu ciąży obowiązek zachowania bezstronności i neutralności, co wraz z poufnością, dobrowolnością i akceptowalnością jest uznawane także za kanon zasad mediacji. Te naturalne z uwagi na charakter pracy notariusza predyspozycje w połączeniu z posiadanymi przez notariuszy wysokimi kwalifikacjami w zakresie sporządzania ugód, które dzięki ich profesjonalnemu przygotowaniu są przez sąd zatwierdzane, a tym samym skutecznie kończą postępowanie mediacyjne, stały się podstawą podjęcia przez notariuszy Izby Notarialnej w Gdańsku decyzji o rozszerzeniu swoich kwalifikacji o kwalifikacje wymagane do pełnienia funkcji mediatora oraz o powołaniu Ośrodka Mediacyjnego.

Do zadań Ośrodka Mediacyjnego przy Izbie Notarialnej w Gdańsku – poza organizowaniem, propagowaniem i wspieraniem mediacji – należą również między innymi: współpraca oraz wymiana doświadczeń z organizacjami i ośrodkami krajowymi i międzynarodowymi, zajmującymi się działalnością propagującą mediację, organizowanie i udział w seminariach, konferencjach i innych przedsięwzięciach poświęconych zagadnieniom propagowania i rozwoju mediacji, organizowanie procesu szkolenia kandydatów na Mediatorów, organizowanie procesu doskonalenia Mediatorów oraz wspieranie Mediatorów w prowadzonej przez nich działalności.

Ośrodek Mediacyjny reprezentuje na zewnątrz oraz kieruje jego pracami i wykonywaniem jego zadań Dyrektor Ośrodka Mediacyjnego przy Izbie Notarialnej w Gdańsku. Funkcję Dyrektora Ośrodka Mediacyjnego pełni Edyta Anna Pietrewicz – mediator i notariusz w Sopocie.

Dokumenty do pobrania

Statut Ośrodka Mediacyjnego