Rada Notariatów Unii Europejskiej (CNUE)

CNUE-logo

Rada Notariatów Unii Europejskiej (CNUE) powstała z inicjatywy Międzynarodowej Unii Notariatu Łacińskiego (UINL) i została wyłoniona z tej organizacji w 1993 roku jako niezależna organizacja z siedzibą w Brukseli, działająca na płaszczyźnie europejskiej. Pierwotnie działała pod nazwą: Konferencja Notariatów Unii Europejskiej (CNUE), a od dnia 1 stycznia 2006 roku działa pod nazwą: Rada Notariatów Unii Europejskiej (CNUE).  Zrzesza notariaty państw członkowskich Unii Europejskiej, w których istnieje instytucja notariatu łacińskiego. Polski notariat należy do Rady Notariatów Unii Europejskiej od 2004 roku, od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Od dnia 2 marca 2007 roku Rada Notariatów Unii Europejskiej liczy 21 notariatów członkowskich. Są to notariaty: Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Węgier, Włoch. Status obserwatora CNUE posiada notariat Chorwacji.

Rada Notariatów Unii Europejskiej jest oficjalnym reprezentantem notariatu wobec instytucji europejskich i jako rzecznik interesów całego zawodu notarialnego negocjuje z nimi w imieniu wszystkich notariatów członkowskich. Do jej podstawowych zadań należy promocja notariatu w Europie oraz aktywizacja jego wkładu w procesy decyzyjne instytucji europejskich w dziedzinach związanych z życiem prawnym obywatela, dostępem do wymiaru sprawiedliwości czy ochroną konsumenta. Zadaniem Rady Notariatów Unii Europejskiej jest także uczestniczenie w tworzeniu wspólnego europejskiego obszaru prawa oraz przyczynianie się do właściwego stosowania prawa wspólnotowego. W celu realizacji powyższych zadań CNUE na bieżąco informuje notariaty członkowskie o rozwoju ustawodawstwa wspólnotowego i wszelkich inicjatywach podejmowanych przez instytucje europejskie. Zapewnia także kształcenie notariuszy w zakresie prawa wspólnotowego.

Wskazane zadania Rada Notariatów Unii Europejskiej realizuje za pomocą swoich organów. Organem decyzyjnym i politycznym jest Zgromadzenia Ogólne,  w skład którego wchodzą prezesi krajowych organów samorządów notarialnych państw  członkowskich. Pracami Rady Notariatów Unii Europejskiej kieruje Prezydent CNUE we współpracy z Radą Wykonawczą CNUE oraz Biurem CNUE. W ramach Rady Notariatów Unii Europejskiej tworzone są także liczne grupy robocze, w skład których wchodzi zazwyczaj jeden przedstawiciel z każdego notariatu członkowskiego. Grupy te na bieżąco monitorują wszelkie działania i inicjatywy instytucji europejskich w obszarach istotnych dla notariatu i opracowują w zakresie tych działań i inicjatyw stanowiska wiążące dla notariatów członkowskich.