Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację notarialną w 2018 r.


Minister Sprawiedliwości
na podstawie art. 71b § 5 i art. 71d § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację notarialną na dzień 29 września 2018 r. (sobota) godz. 11.00.
Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną należy złożyć w siedzibie właściwej komisji kwalifikacyjnej.
Siedziby komisji kwalifikacyjnych mieszczą się w siedzibach rad izb notarialnych w:

 1. Gdańsku z siedzibą w Sopocie, ul. Władysława Jagiełły 10, kod 81-757 Sopot, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Gdańsku i w Białymstoku;
 2. Katowicach, ul. Poniatowskiego 23, kod 40-055, dla obszaru właściwości izby notarialnej
  w Katowicach;
 3. Krakowie, Rynek Główny 23, kod 31-008, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Krakowie i
  w Rzeszowie;
 4. Poznaniu, ul. Piękna 41, kod 60-589, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Poznaniu, w Łodzi
  i w Szczecinie;
 5. Warszawie, ul. Karwińska 3, kod 02-639, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Warszawie
  i w Lublinie;
 6. Wrocławiu, pl. Św. Macieja 21/2B, kod 50-244, dla obszaru właściwości izby notarialnej we Wrocławiu.

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną upływa w dniu 15 sierpnia 2018 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.
Opłata za egzamin wstępny wynosi 1050 zł (słownie: tysiąc pięćdziesiąt złotych).
Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata – opłata za egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2018 r.”.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. życiorys,
 4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 5. zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4), można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (22 września 2018 r.) przed terminem egzaminu wstępnego, kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,
 7. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.