Wezwanie do zaprzestania naruszeń – Fakt

Gdańsk, dnia 29 listopada 2018 r.

Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.
wydawca gazety Fakt
oraz serwisu www.fakt.pl
ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa

 

WEZWANIE DO ZAPRZESTANIA NARUSZEŃ DÓBR OSOBISTYCH, USUNIĘCIA
SKUTKÓW DOKONANYCH NARUSZEŃ ORAZ ZAMIESZCZENIA SPROSTOWANIA

Działając w imieniu Izby Notarialnej w Gdańsku, wzywam Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., jako wydawcę gazety „Fakt” oraz serwisu www.fakt.pl do niezwłocznego zaprzestania naruszeń dóbr osobistych Izby Notarialnej w Gdańsku oraz jej członków, w tym w szczególności dobrego imienia, wiarygodności, wizerunku i renomy Izby Notarialnej w Gdańsku oraz do usunięcia skutków tych naruszeń, w sposób wskazany szczegółowo poniżej.

W związku z powyższym, wzywam do:

  • zaniechania naruszania dóbr osobistych Izby Notarialnej w Gdańsku polegających na rozpowszechnianiu informacji sugerujących przynależność członków Izby Notarialnej w Gdańsku do gangu oraz przesądzających o ich winie, zawartych w artykule „Sąd łaskawy dla gangu notariuszy. Zrujnowali ludziom życie mogą znów działać” zamieszczonym w gazecie „Fakt” z dnia 23 listopada 2018 r.,
  • zaniechania naruszania dóbr osobistych Izby Notarialnej w Gdańsku polegających na rozpowszechnianiu informacji sugerujących przynależność członków Izby Notarialnej w Gdańsku do gangu oraz przesądzających o ich winie, zawartych w artykule „Gang notariuszy wraca do pracy – taki jest wyrok sądu!” zamieszczonego na portalu www.fakt.pl w dniu 24 listopada 2018 r.,
  • nierozpowszechniania powyższych artykułów przez Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., wydawcę gazety „Fakt” oraz portalu www.fakt.pl i usunięcia ich ze strony internetowej gazety Fakt www.fakt.pl
  • zamieszczenia sprostowania w gazecie „Fakt” oraz na stronie www.fakt.pl o następującej treści:

„W związku z opublikowaniem w dniu 23 listopada2018 r. w gazecie „Fakt” artykułu pt. Sąd łaskawy dla gangu notariuszy. Zrujnowali ludziom życie mogą znów działać” oraz w dniu 24 listopada 2018 r. na portalu www.fakt.pl pt. „Gang notariuszy wraca do pracy – taki jest wyrok sądu!”, wskazuję iż zawiera on nieprawdziwe treści:

  1. Notariusze nie są członkami „gangu” czy też „mafii” ani innego rodzaju zorganizowanej grupy o charakterze przestępczym.
  2. Notariusze korzystają ze swoich uprawnień, do których należy m.in. możliwość zaskarżania orzeczeń w toku postępowania, w tym także postanowień o zakazie wykonywania zawodu, wydanych przez prokuratora. Uprawnienie to jest wyrazem domniemania niewinności. Wina może zostać stwierdzona wyłącznie prawomocnym wyrokiem skazującym.
  3. Nazywanie notariuszy „oszustami” przesądza o ich winie i odpowiedzialności, która nie została przesądzona, bowiem nie zapadł jeszcze prawomocny wyrok skazujący (do Sądu nie wpłynął jeszcze nawet akt oskarżenia, sprawa jest na etapie postępowania przygotowawczego).

Wnoszę również o zmianę tytułu artykułu na portal www.fakt.pl na tytuł odpowiadającym faktom wskazanym w uzasadnieniu.”

Informuję, że w przypadku braku realizacji ww. wezwań, Izba Notarialna w Gdańsku niezwłocznie skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Przyczyną skierowania do Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., jako wydawcy gazety „Fakt” oraz portalu www.fakt.pl przedmiotowego wniosku jest pojawienie się w gazecie „Fakt” z dnia 23 listopada 2018 r. artykułu zatytułowanego „Sąd łaskawy dla gangu notariuszy. Zrujnowali ludziom życie mogą znów działać” oraz na stronie www.fakt.pl pt. „Gang notariuszy wraca do pracy – taki jest wyrok sądu!” w dniu 24 listopada 2018 r. W treści ww. artykułów autor wskazuje, że Sąd uchylił zastosowany przez prokuraturę zakaz wykonywania zawodu w związku ze złożeniem przez notariuszy zażaleń na ww. decyzję prokuratury.
Powyższy artykuł sugeruje, że wymienieni notariusze nalezą do pewnego rodzaju układu, tytułowego „gangu” a ich wina jest bezsporna. Podkreślić należy, iż formułowane osądy nie znajdują odzwierciedlenia lub potwierdzenia w faktach. Są to ponadto twierdzenia o charakterze zniesławiającym. Nadto, naruszają one dobra osobiste zarówno Izby Notarialnej w Gdańsku, jak i jej członków.
Podkreślić należy, że w w polskim porządku prawnym obowiązuje zasada domniemana niewinności. Osobą winną jest wyłącznie taka osoba, której wina stwierdzona została prawomocnym wyrokiem skazującym, co nie miało miejsca w niniejszym przypadku.
Wskazuję, iż zgodnie z art. 24 § 1 Kodeksu cywilnego osoba, której dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne, a w razie naruszenia dobra może także żądać żeby osoba, która dopuściła się naruszenia dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności żeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Kodeks cywilny przewiduje ponadto możliwość dochodzenia za takie naruszenie zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny, co wynika z art. 448 k.c.
Wobec powyższego, wzywam Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., jako wydawcę gazety Fakt oraz serwisu www.fakt.pl do niezwłocznego zaprzestania naruszeń dóbr osobistych Izby Notarialnej w Gdańsku oraz jej członków, w tym w szczególności dobrego imienia, wiarygodności, wizerunku i renomy Izby Notarialnej w Gdańsku oraz do usunięcia skutków tych naruszeń

Prezes Izby Notarialnej w Gdańsku,
not. Danuta Wandiuk